Wykonujemy usługi takie jak:
 • mapy do celów projektowych
 • opracowania map numerycznych
 • wytyczenie budynków i budowli
 • pomiary powykonawcze
 • geodezyjna obsługa inwestycji
 • tyczenia i pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia terenu
 • pomiary geometrii torów suwnicowych
 • kontrola osiadań i odkształceń obiektów
 • badanie pionowości obiektów wysmukłych
 • pomiary objętości mas ziemnych(hałd, nasypów, wykopów, wyrobisk itp.)
 • pomiary i inwentaryzacje pomieszczeń 
 • zakładanie i obliczanie osnowy geodezyjnej płaskiej oraz sieci reperów dla potrzeb inwestycji
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • okazania granic
 • podziały nieruchomości
 • wznowienie znaków granicznych